SCP benoemt kernprobleem van Participatiewet

Net als het SCP zien VNG, Divosa en Cedris dat de kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking sinds de invoering van de Participatiewet is afgenomen. Het SCP concludeert terecht dat de doelstelling van de Participatiewet nog onvoldoende wordt gerealiseerd.  

In de aanloop naar de Participatiewet hebben gemeenten en Sociale werkbedrijven al aandacht gevraagd voor de gevolgen van teveel doelgroepen, naast elkaar bestaande instrumenten, regels en uitzonderingen. Daarnaast hebben VNG, Divosa en Cedris gewezen op de forse bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. 

De opzet van de Participatiewet heeft er onder andere toe geleid dat het aantal mensen dat een beschutte werkplek heeft gekregen achter blijft bij de verwachtingen. Daarnaast vallen mensen die te goed zijn voor beschut werk maar niet in staat zijn om bij een reguliere wekgevers aan de slag te gaan te vaak tussen wal en schip.

VNG, Divosa en Cedris pleitten voor de invoering van de Participatiewet al voor een veel eenvoudigere regeling voor mensen met slechte kansen op de arbeidsmark; één regeling was het uitgangspunt. Meer ruimte voor gemeenten en werkgevers biedt veel betere kansen dan doelgroepenbeleid en strakke regels. Zeker wanneer gemeenten en Sociale werkbedrijven – ook financieel – in staat worden gesteld werkgevers en werkzoekenden de noodzakelijke begeleiding te bieden.

‘De bezuiniging op de Participatiewet is eenvoudigweg te fors geweest. Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden. Daarnaast moet de regelgeving een stuk eenvoudiger, zodat het ook voor werkgevers gemakkelijker wordt mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers in dienst te nemen’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

De drie organisaties doen daarom een beroep op kabinet, Kamer en sociale partners om de gemaakte keuzes goed te evalueren en met gemeenten en Sociale werkbedrijven te werken aan een effectievere manier om het doel van de Participatiewet alsnog te bereiken. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Doek, senior adviseur strategische communicatie en public affairs (06–20 29 53 69).

Cedris is de landelijke vereniging voor re-integratie en sociale werkgelegenheid. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor maken ze gebruik van de zes instrumenten voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak: Matching en begeleiding - Werknemersvaardigheden ontwikkelen - Detachering – Werkgeversnetwerk - Werkproces op maat - Beschut werk