Terugkoppeling overleg over Beleidsregels Zieke werknemer AP

Afgelopen maandag (21 november 2016) vond overleg plaats bij het ministerie van SZW over de gevolgen van de beleidsregels de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aanwezig waren OVAL, Verbond, FNV en VNO-NCW. Door de strikte beleidsregels van de AP is er onzekerheid en onduidelijkheid ontstaan bij alle betrokken partijen over hetgeen een werkgever nu wel en niet mag vragen aan zijn zieke werknemer. Dit kan in het slechtste geval problemen met de re-integratie opleveren en leiden tot verdere medicalisering van verzuim. De beleidsregels zijn erg strikt, naar aanleiding van brieven uit het veld geeft de AP wel enige nadere duiding, maar het blijft op deze manier allemaal erg hapsnap en onpraktisch, er blijft veel onzekerheid en een groot grijs gebied. Dat raakt ook SZW, omdat op deze wijze onder meer de doelstellingen van de Wet verbetering poortwachter in het geding dreigen te komen, waar immers wordt ingezet op de dialoog tussen werkgever en werknemer.

Omdat de gesprekken en brieven van verschillende stakeholders bij de AP niet tot de benodigde verduidelijking en praktische invulling hebben geleid, gaat nu eerst het ministerie van SZW in gesprek met de AP. Daarin zal het ministerie aangeven dat de achtergrond van de Regeling Procesgang niet is geweest dat werkgevers niet naar beperkingen en mogelijkheden kunnen vragen bij kortdurend verzuim. Aan de andere kant is duidelijk dat er geen vragen gesteld mogen worden die leiden tot medische gegevens. Er is een vervolgafspraak gepland met het ministerie van SZW voor medio december gepland, waarin SZW een terugkoppeling zal geven van hun overleg met de AP. Tevens is het de bedoeling dat de aanwezige partijen gaan werken aan een gezamenlijke handreiking/handleiding waarin duidelijk wordt hoe in de praktijk gehandeld zou moeten worden. De intentie is om deze handleiding voor te leggen aan AP. OVAL, Verbond en VNO-NCW hebben aangedrongen op een actieve coördinerende en regisserende rol van het ministerie van SZW.

Daarnaast bleek dat in de concept-implementatiewet voor de Algemene Verordening gegevensbescherming (de Europese verordening over privacy) de vrijstelling die de Wbp heeft voor (onder meer) verzekeraars voor het onder voorwaarden gebruiken van medische gegevens overgenomen zal worden. Dat is goed nieuws! Het Verbond en Insurance Europe hebben en lang voor gelobbyd deze vrijstelling in de Verordening te krijgen. Dat is niet gelukt, maar wel is er ruimte gekomen voor nationale regelgeving. Die in Nederland dus ook gebruikt gaat worden (als het parlement hiermee instemt).

Bron: OVAL