Nieuw stelsel op komst voor ziekte en arbeidsongeschiktheid


Nieuw stelsel op komst
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid

Een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde commissie gaat zich buigen over een nieuw stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het nieuwe stelsel moet betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar zijn. Onder meer het systeem van beoordelen moet op de schop.

De Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel bestaat uit diverse specialisten in het vakgebied, zoals hoogleraren, verzekeringsartsen en organisatieadviseurs. De regering wil dat de commissie met de vorming van een nieuw stelsel voor ziekte en langdurige arbeidsongeschiktheid een einde maakt aan enkele ongewenste effecten van het huidige stelsel. De commissie gaat zich onder meer buigen over:
• hardheden in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
• het introduceren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
• het verlichten van de plichten rondom ziekte voor met name kleine werkgevers.
Onder meer de huidige manier van sociaal medisch beoordelen van mogelijkheden van langdurig arbeidsongeschikten moet herzien worden: het sluit niet aan op de praktijk.

Knelpunten in de WIA oplossen
Het nieuwe stelsel moet betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar zijn voor werkzoekenden, werknemers, werkgevers, de uitvoerende instanties en uitkeringsgerechtigden. Daar ontbreekt het bij het huidige stelsel aan. Vooral de tekortkomingen van de WIA worden als onrechtvaardig gezien. In april van dit jaar overhandigden de vakbonden CNV, FNV en VCP een witboek ‘hardheden in de WIA’ aan de minister. Daarin staan voorbeelden van werknemers met langdurig verzuim die geraakt zijn door de hardheden in de WIA.

Dit artikel is eerder verschenen op rendement.nl