Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

 Wat houdt de banenafspraak in? Wie horen er tot de doelgroep? Wie houdt de voortgang bij? Hoe staat het nu met de registratieduur in het doelgroepregister? En wat is het verschil tussen quotumheffing en quotumpercentage?

 Het ministerie van SZW actualiseerde het Kennisdocument dat al een aantal jaren wordt gebruikt als het meest uitgebreide vraag- en antwoorddocument bij de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het jongste document vervangt de versie van twee jaar geleden (voorjaar 2018).

Het ministerie heeft de vragen en antwoorden opgesteld in samenwerking met UWV, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), De Normaalste Zaak (DNZ), branchevereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, Divosa, MBO-Raad, Kennisalliantie, Stichting van de Arbeid, de Programmaraad (VNG, UWV, Divosa en Cedris) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Zoals gebruikelijk heeft het document eerst de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling aan en vervolgens antwoord(en) op veel gestelde vragen.

Alle informatie in het Kennisdocument is gebaseerd op bestaande wetgeving. De staatssecretaris van SZW heeft aangekondigd dat zij de Wet banenafspraak wil gaan vereenvoudigen. De vereenvoudiging wordt gerealiseerd in een wetsvoorstel dat nog in voorbereiding is. De beoogde wijzigingen staan dus nog niet in het nu geactualiseerde Kennisdocument.

Aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen voor dit moment zijn de volgende:

  • De verlenging van de registratieduur in het doelgroepregister tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De mogelijkheid om zich uit het doelgroepregister te laten uitschrijven. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. UWV beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • De opschorting van de quotumheffing tot 1 januari 2022.

Ondersteuning werkgevers
Het Kennisdocument bevat (vanaf vraag 53) opnieuw een hoofdstuk dat ingaat op de ondersteuning aan werkgevers.
Voor informatie specifiek voor overheids- en onderwijswerkgevers wordt op de eerste plaats verwezen naar de website https://www.opnaarde25000.nl/

Quotumpercentage
Voor de sector overheid bedraagt het quotumpercentage voor 2020 2,35 procent. Dit percentage geldt op het niveau van het RSIN/fiscaal nummer van de werkgever. Het quotumpercentage geeft de werkgevers een houvast om te bepalen hoeveel banen ze op grond hiervan per jaar moeten realiseren voor de doelgroep. Om te voldoen aan het quotumpercentage moeten overheidswerkgevers van alle uren die overheidswerkgevers in 2020 verlonen, 2,35 procent van deze uren invullen door mensen uit de doelgroep banenafspraak.