Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

De meest opvallende maatregelen uit het Regeerakkoord zijn de kortere periode van loondoorbetaling en de regelingen voor zzp-ers. Er is duidelijkheid over de periode van loondoorbetaling en voor de WIA. Of er nu wel of niet een verplichte regeling voor zzp-ers komt is nog onduidelijk.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het Kabinet wilde voor kleine werkgevers (tot ongeveer 25 medewerkers) de loondoorbetalingsperiode

verkorten naar 1 jaar. In dat jaar moet de werkgever loon bij ziekte doorbetalen.

En samen met de werknemer werken aan re-integratie. Daarna wordt UWV hier verantwoordelijk voor. Dit plan belandde na grote weerstand van vooral MKB Nederland in de prullenbak.

 MKB Ontzorgverzekering

Per 1 januari 2020 komt de MKB Ontzorgverzekering. MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben hiervoor samen een convenant opgesteld. Ook Achmea heeft dit convenant getekend en ontwikkelt de MKB Ontzorgverzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Dit gebeurt door een minimum pakket van eisen aan dienstverlening en expertise. De verzekering is Poortwachterproof. De Ontzorgverzekering helpt om werknemers bewust te maken van de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. De MKB Ontzorgverzekering wordt dit jaar ontwikkeld. En is vanaf 2020 af te sluiten.

 

Overige maatregelen bij loondoorbetaling

De overheid draagt € 450 miljoen bij aan de kosten van loondoorbetaling. Hiervan profiteren vooral kleine werkgevers. Werkgevers ontvangen deze bijdrage vanaf 2021 via een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing. Deze korting bestaat uit een vast bedrag per (inhoudingsplichtige) werkgever.

Verder wordt het re-integratietraject ingericht op basis van het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie inspanningen (RIV toets).

SZW wil dat het voor kleine werkgevers duidelijker wordt waarop UWV hen beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers krijgen meer zekerheid over de inzet van 2e spoor en kunnen samen met de werknemer een plan maken. Ook gaat SZW ruimte bieden voor experimenten 2e spoor die kunnen leiden tot  meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

 

WIA maatregelen van de baan

Het Regeerakkoord bevatte 4 maatregelen rondom de WIA:

1. Aanpassen van het schattingsbesluit. Hiermee moesten minder mensen arbeidsongeschikt worden verklaard. Voor langdurig zieke werknemers zou het moeilijker worden om geheel- of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te worden verklaard.

2. Een inkomenseis voor WGA 80-99. Deze inkomenseis zorgt ervoor dat ook arbeidsongeschikten met een hoog

arbeidsongeschiktheidspercentage aan een inkomenseis moeten voldoen om een hogere uitkering te krijgen. Dat geeft deze groep een sterkere prikkel tot werken. En een lagere uitkering.

3. Het besluit om geen herbeoordeling te doen op het verdienvermogen van een arbeidsongeschikte in de eerste 5 jaar na werkhervatting. Dit maakt het voor arbeidsongeschikten aantrekkelijker om te werken. Arbeidsongeschikten die proberen het werk te hervatten lopen nu het risico op een herbeoordeling. Met als mogelijke gevolg dat hun uitkering structureel lager wordt, terwijl nog niet duidelijk is of werken structureel vol te houden is. Met deze maatregel wordt dat risico weggenomen.

4. Een experiment met scholingsaanbod en extra geld voor persoonlijke ondersteuning vanuit UWV. Vooral de WIA-maatregelen over het schattingsbesluit en de inkomenseis voor WGA 80-99 gaf bij de vakbonden grote weerstand. Daarom heeft het Kabinet besloten af te zien van deze 2 bezuinigingen op de WIA. Daarbij speelde mee dat deze beide maatregelen een kwetsbare groep treffen. Ook wordt een groep geraakt die niet gevoelig is voor extra financiële prikkels tot werken. Daarnaast verwacht SZW dat de instroom in de WIA door het convenant

bij loondoorbetaling stabiliseert. Het Kabinet vindt het belangrijk dat WGAgerechtigden zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Daarom heeft het Kabinet besloten dat de andere regeerakkoordmaatregelen wel doorgaan.