Veranderingen Banenafspraak op komst

Er komt een vereenvoudiging van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Voor gemeenten betekent het dat door het wegvallen van de scheiding tussen markt en overheid er nieuwe kansen liggen voor de inkoop van diensten.

1             Veranderingen Banenafspraak

Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) in november een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een aantal veranderingen aankondigt. Met dit zogenoemde brede offensief komen er veel aanpassingen in de regelgeving en gaat er veel veranderen in de banenafspraak.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

· Vereenvoudigen van de loonkostensubsidie; één landelijke standaardmethodiek

· Impuls voor beter matchen; herkenbaar werkgeversservicepunt

· Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotumregeling (inkoop meetellen) en werkgevers die meer doen belonen

· Loonkostenvoordeel (LKV) structureel

2             Scheiding overheid en markt

Op basis van de motie Nijkerken is besloten dat de scheiding tussen overheid en markt komt te vervallen. Hierdoor maakt het bij de inkoop van diensten niet meer uit waar de extra banen meetellen maar kan de aandacht uitgaan naar het creëren van extra banen. Wel is het belangrijk om bij andere belanghebbenden, (de politiek, VNO-NCW, bonden), de angst weg te nemen dat de overheid nu achterover gaat leunen. Het VSO wil hierover bestuurlijk afspraken maken.

3             Wel of geen quotumregeling

Door het wegvallen van de scheiding wordt ook de Wet banenafspraak en quotumregeling opnieuw onder de loep genomen. De statistieken van het UWV over het derde kwartaal van 2018 geven aan dat de markt en overheid gezamenlijk wel voldoen aan de te behalen aantallen. In de contourennota van SZW die 20 november is gepubliceerd staat wat er verandert als er eventueel wel weer een quotum ingesteld moet worden als markt en overheid gezamenlijk niet aan de Banenafspraak voldoen. De vereenvoudiging wordt gerealiseerd door aan te sluiten bij bestaande instrumenten en van de huidige quotumregeling is bekend gemaakt dat deze wordt opgeschort tot 1 januari 2022.

4             Voorstellen nader uitwerken

Voorstellen zoals aangegeven op blz. 4 van de brief zullen met en door de VNG en gemeenten verder worden uitgewerkt, zoals

· vereenvoudiging van de loonkostensubsidie

· harmoniseren van instrumenten

· eenduidig dienstverleningsconcept WSP

· forfaitaire loonkostensubsidie

· verbeteren van gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeenten mbt de LKS en de no-riskpolis